philosophical pedagogy

philosophical pedagogy
filosofinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų pedagoginių sistemų kūrėjai. Aristotelis – pirmasis filosofas, grindęs pedagogines idėjas ne vien mąstymu, bet ir ugdymo patirtimi. Vėlesniais laikais pedagoginis mąstymas nesiskyrė nuo filosofinio. Net mokytojas praktikas J. A. Komenskis (1592–1670), kurdamas originalią mokyklinio mokymo ir auklėjimo sistemą, a priori ją grindė sensualistinėmis ir religinėmis pažiūromis. Pirmasis filosofas, reikalavęs pedagogiką „iš meno paversti mokslu“, sukurti „empirinį techninį mokslą“, suformuoti savarankišką pedagoginio mąstymo būdą buvo I. Kantas (1724–1804). Jo pedagogikos paskaitų konspekte „Apie pedagogiką“ (1803) ugdymas nagrinėjamas žmonijos tobulinimo atžvilgiu, nes jis esąs skirtas žmonijai tobulinti. Tai būtina, nes „žmogus yra vienintelė būtybė, kurią reikia ugdyti“, nes gimsta netobulas, „žalias“. Ugdymas turi padėti kaupti patirtį, bet patirtis nėra paprastas išorinio pasaulio atspindys. Ji įgyjama dvasios aktyvumu, savarankiškai mąstant, atsakingai mokantis, dorai bendraujant su aplinka ir žmonėmis, dirbant praktinį darbą. Ugdymo meną reikia tobulinti – tai įmanoma eksperimentuojant. Šie I. Kanto teiginiai išlaisvino pedagoginę mintį iš filosofinių to meto schemų ir padėjo pamatus savarankiškam pedagoginiam mąstymui ir mokslui. Jis nesukūrė tobulos pedagoginės sistemos, bet juo sekė J. H. Pestalocis, F. A. Dystervėgas. Filosofas, psichologas ir pedagogas J. F. Herbartas (1776–1841), remdamasis savo asociatyviąja filosofija ir psichologija, kūrė racionalistinę pedagogiką. Jis padarė didžiulį poveikį XIX a. pedagoginei minčiai (žr. Herbarto mokykla – Naujųjų amžių pedagogika), ypač didaktinei, kuri ir šiandien įdomi. Ugdymo problemas gvildeno J. G. Fichtė, G. Hėgelis, E. Šlejermacheris ir kt. Prie filosofinės pedagogikos priskirtini ir lietuvių neotomistinės krypties filosofo S. Šalkauskio (1886–1941) pedagogikos darbai. Remdamasis filosofija, ir ypač herbartininkų darbais, jis sukūrė darnią pilnutinio ugdymo sistemą, kurios aukščiausias tikslas – ugdymas religinės asmenybės, pasižyminčios aukšta intelekto kultūra, dvasingumu, visuomeniniu ir fiziniu aktyvumu. Šiuolaikinę filosofinę pedagogiką sudaro daug krypčių, teorijų, metodologijų (antropologinė, humanistinė, aksiologinė teorija, egzistencializmo, hermeneutinė, neopozityvistinė metodologija, įvairūs sintetiniai ugdymo metodai, integruoto, refleksyvaus, grupinio mokymo metodai ir kt). atitikmenys: angl. philosophical pedagogy vok. philosophische Pädagogik rus. философская педагогика

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Pedagogy — (IPAEng|ˈpɛdəgɒdʒi), or paedagogy is the art or science of being a teacher. The term generally refers to strategies of instruction, or a style of instruction. [ [from NSF] ] Pedagogy is also sometimes referred to as the correct use of teaching… …   Wikipedia

  • William Torrey Harris — (10 September 1835 5 November 1909) was an American educator, philosopher, and lexicographer.Early life and careerBorn in North Killingly, Connecticut, he attended Phillips Andover Academy, Andover, Massachusetts. He completed two years at Yale,… …   Wikipedia

  • filosofinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų pedagoginių sistemų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • philosophische Pädagogik — filosofinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • философская педагогика — filosofinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • Critical literacy — Critical pedagogy Major works Pedagogy of the Oppressed …   Wikipedia

  • Delfim Santos — Delfim Pinto dos Santos Delfim Santos Full name Delfim Pinto dos Santos Born 6 November 1907 Oporto, Portugal Died 25 September 1966(1966 09 2 …   Wikipedia

  • humanism — /hyooh meuh niz euhm/ or, often, /yooh /, n. 1. any system or mode of thought or action in which human interests, values, and dignity predominate. 2. devotion to or study of the humanities. 3. (sometimes cap.) the studies, principles, or culture… …   Universalium

  • Deconstruction — For the approach to post modern architecture, see Deconstructivism; for other uses, see Deconstruction (disambiguation). Deconstruction is a term introduced by French philosopher Jacques Derrida in his 1967 book Of Grammatology. Although he… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”